logo


Tel.: 732 850 154
E-mail: josef.misun@seznam.cz


"Scientia est potentia - Vědění je moc"

hlavicka

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY

"Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení" je dokument Rady Evropy. Jedním z jeho cílů je popsat stupeň zběhlosti v jazyce vyžadovaný určitými standardy, testy a zkouškami pomocí šestistupňové škály, a tím usnadnit vzájemné srovnávání jazykových kvalifikací a znalostí. Podle míry a hloubky znalostí jsou studenti rozděleni do tří základních úrovní: Začátečník = úroveň A, Středně pokročilý = úroveň B a Vyspělý uživatel = úroveň C. Každá z těchto tří úrovní je dále rozdělena do dvou podúrovní, celkově tedy získáme šestistupňovou škálu, šest úrovní osvojení jazyka: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Níže následuje stručná charakteristika jednotlivých stupňů.


A1

Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování základních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

B1

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

C1

Rozumí řadě různých náročných delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, profesní a studijní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2

Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.


Vstupní a výstupní úroveň našich jazykových kurzů posuzujeme v souvislosti s tímto, výše popsaným, Společným evropským referenčním rámcem. Výstupem z kurzu pro začátečníky pak bývá dosažení úrovně A1, výstupem z kurzu pro mírně pokročilé dosažení úrovně A2, výstupem z kurzu pro středně pokročilé dosažení úrovně B1 atd…Pro složení státní základní jazykové zkoušky (FCE) se předpokládá dosažení úrovně B2. Pro složení státní všeobecné jazykové zkoušky (CAE) se předpokládá dosažení úrovně C1.

 
Josef Mišun (c) 2007